Transform Zuid-Holland

Transform: integrale buurtaanpak

Alle buurten in Nederland staan voor een aantal grote transities:

  • sociaaleconomisch
  • klimaatadaptatie
  • energiesysteem
  • mobiliteit
  • stedelijke ontwikkeling

Transform biedt een aanpak vanuit integraal perspectief waarbij niet vanuit verschillende domeinen wordt gewerkt, maar waar de opgaven centraal staan en koppelopgaven geïdentificeerd worden die zorgen voor maatschappelijke meerwaarde.

Aan de slag

De maatschappelijke opgaven die volgen uit de transities waar we mee te maken hebben beslaan traditioneel verschillende (beleids)domeinen. Denk hierbij aan opgaven zoals eenzaamheid, werkgelegenheid, aardgasvrij en bereikbaarheid. Allemaal zijn ze urgent en raken ze direct aan de leefomgeving van inwoners.

Transform biedt een samenhangende set instrumenten om te starten met een integrale buurtaanpak:

  1. Om te identificeren wat er op buurtniveau speelt en welke opgaven de aandacht vergen zijn er twee instrumenten ontwikkeld; middels het Buurtpaspoort krijg je inzicht in de staat van de buurt op basis van data. Vervolgens kan aan de hand van De ‘Buurtagenda het bewoners perspectief opgehaald worden op basis waarvan keuzes gemaakt worden voor prioritaire opgaven voor de buurt.
  2. Het derde instrument betreft een Maatschappelijke Impact Analyse (MIA). Hiermee kan inzicht worden verkregen over welke koppelopgaven voor de buurt het meest kansrijk zijn om mee aan de slag te gaan. Hiermee kan in kaart worden gebracht op welke manier er maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd wanneer deze koppelopgaven samen worden opgepakt.

Wat speelt er in de buurt?

Buurtpaspoort & Buurtagenda
voor de transities

Aan de slag

Met welke opgaven kan je aan de slag?

Maatschappelijke Impact
Analyse (MIA) van koppelopgaven

Aan de slag