Transform Zuid-Holland

Maatschappelijk Impact Analyse

Een Maatschappelijke Impact Analyse (MIA) is een keuze-instrument dat de maatschappelijke meerwaarde van koppelopgaven inzichtelijk maakt dit zijn bijvoorbeeld meerwaardes op gebied van milieu, sociaal of economische waarden.

MIA’s worden gebruikt om de impact van interventies of gebeurtenissen op de maatschappij in kaart te brengen. Eerdere maatschappelijke impact analyses zijn kwalitatieve studies die de gevolgen (kosten en baten) scoren op een schaal of de impacts kwalitatief beschrijven aan de hand van recente onderzoeken. Een belangrijk element van de MIA is dat de impact niet alleen kwalitatief in beeld wordt gebracht, maar waar mogelijk ook kwantitatief in een financiële waarde.

Op basis van een groot aantal bronnen, zoals eerder uitgevoerde Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA), kunnen gemiddelde maatschappelijke effecten gekwantificeerd worden in financiële waarden (euro’s), dit is vaak een indicatie van de werkelijke waarde. Belangrijk hiervoor is dat deze met name het gesprek faciliteren over de maatschappelijke meerwaarden van meer sociaal gerichte initiatieven en hun impact. Het kwantificeren van de impact is een sterke aanvulling, maar geen doel op zichzelf. De methode helpt voornamelijk om in te zien op welke maatschappelijke aspecten een opgave of interventie invloed heeft en hoeveel.

Er zijn in Nederland al veel MIAs uitgevoerd op buurt, wijk en stadsniveau. De analyses beschrijven vaak 1 tot 3 interventies of een pakket aan interventies. De uitkomsten van MIA’s zijn daarmee vaak heel specifiek aan een gebied. Belangrijk is vooral dat gemiddelde waarden van interventies, een richting geven aan de te behalen impact en niet moeten worden verward met een exacte waarheid.

...

Bronnen

 • Maatschappelijk Kosten & Baten analyses
 • Milieu centraal
 • CBS
 • Klimaatadaptatie Nederland
Complete bronnenlijst

Aanpak

Om tot de kosten en waarden van de interventies en opgaven te komen zijn eerst de interventies zoveel mogelijk gekwantificeerd volgens de volgende stappen:

 1. Doel van de interventie inzichtelijk. Aan welke opgaven beoogt de interventie bij te dragen?
 2. Break down van de interventie. Welke acties en onderdelen behoren bij de interventie?
 3. Kwalitatieve analyse interventie. Wat zijn de activiteiten bijbehorende kosten en maatschappelijke toegevoegde waarden van de interventie? Aan welke opgaven dragen de interventies bij?
 4. Kwantitatieve analyse o.b.v. uitkomsten kwalitatieve analyse.
  1. Zijn er eerder Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA) uitgevoerd naar de interventies? Welke financiële waarden worden er gepresenteerd als kosten en baten?
  2. Zijn er gegevens die gebruikt kunnen worden uit gelijksoortige projecten, en bevindingen die meer generiek toegepast kunnen worden? Vervolgens zijn de gaten opgevuld door alternatieve bronnen met kosten, kostenreducties en waarden. Deze zijn per onderdeel van de interventie opgezocht en/of berekend.

Vervolgens zijn de opgaven gebaseerd op de berekende interventies op basis van de volgende aspecten:

 1. Is het doel van de opgave helder?
 2. Kunnen de interventies gekoppeld worden of sluiten ze elkaar uit?
 3. De 'waarden' en 'kosten' van een opgave kunnen, afhankelijk van de opgave worden gebaseerd op:
  1. een enkele interventie die representatief is voor de totale opgave;
  2. een gemiddelde van de interventies gezamenlijk;
  3. cumulatief de waarde en kosten van interventies die onder de opgave.